SỐ 65 - THÁNG 2 NĂM 2015

thơ Đường Du Hào

Tết Tôi

Ất Mùi nay chẵn bốn mươi năm
Vào tết quê người luôn lạnh căm
Xuân đến tiêu điều trận bão rét
Đông qua tất tả cơn mưa dầm
Nghinh tân đứng đợi bạn bè viếng
Tống cựu ngồi chờ con cháu thăm
Hỏi giúp giờ này nơi chốn cũ
Có vui rộn rã hay âm thầm?

Đường Du Hào
Cuối Chạp 2014

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2015