SỐ 74 - THÁNG 4 NĂM 2017

 

thơ Hoàng Xuân Sơn

chuông lồng

thay đổi khí hậu trò chơi
hung lên mùi ngựa chướng

chông luồn về phía ngân sơn
đồng xa vang tít
điệu buồn thức mây
ô y              tuột
giữa ban ngày
phủi thân trong sáng
bàn tay mỏi nhừ
của ngươi
tuỵ tạng lừ đừ
của ta một chút thừa dư
bộ người

hoàng xuân sơn
11 mars 2017

 

cuối hột

tràng hạt
tha mỏi cổ chim
suơng man qua biển
liệng chìm phong ba
thuyền đi thuyền ở gọi là
cuộc tình gai lửa
um da thịt người
ngứt bàn tay
bấm miệng cười
phong lưu còn đút trăng rơi
cửa lù
đèn quái thú
hạn mù u
bước đi.  trợt cẳng.  nắm
dù chung thân

hoàng xuân sơn
5.3.17

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2017