SỐ 82 - THÁNG 4 NĂM 2019

 

thơ Vũ Hoàng Thư

Chiều tím (II)

tim tím lên vẽ màu chiều
mây cuốn lọn
dậy niềm phiêu bồng ngày
chấp cánh nhạn
vút trời bay
người xa xăm
dõi đường mây ráng hường

vàng nắng rớt
cố quận dường
ở tôi lai vãng bình thường rất riêng
tà dương đọng
ánh pha nghiêng
còn chân phố cũ về liên lỉ mời

vô tận em
dư vang lời
len ngõ ngách
bí nhiệm khơi như tuồng
một khuya sớm
bóng sương buông
cơn trường mộng
cuộc vô thường
là tên

khúc nhật mộ
ngày là đêm
giấn liều khơi mở
đổi tên cuộc cờ
một túy lụy
một thờ ơ
dẫu hoang liêu cũng mời thơ mộng về

 

tạc thù woodcreek

  • đọc “khi xa ngôi nhà woodcreek” của Nguyễn Xuân Thiệp

nước đã khô
nẻo khe buồn
tôi đầu ngọn
phún thạch tuôn giữa hồn
về xếp lại giữa chân bôn
lời phôi dựng
tuyết băng nguồn khai nguyên
một thoáng em
bước chim chuyền
dang cánh vỗ
dõi phi tuyền về xuôi
xua tin bão
mạch trùng khơi
bình nguyên dậy
vô ngần lời riêng tư
giấn liều xưa
yên nghỉ từ. khi
em đến
cuộc tạc thù lâm khê (*)

Vũ Hoàng Thư


(*) Woodcreek

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019