SỐ 86 - THÁNG 4 NĂM 2020

 

Hài Cú Xuân, 5 tác giả

Vũ Hoàng Thư phỏng dịch

Kobayashi Issa
(1763 – 1828)

my spring is just this:
a single bamboo shoot
a willow branch

xuân tôi thanh đạm một vài:
đọt măng đơn nõn
liễu gầy cành dâng

 

Masaoka Shiki
(1867 – 1902)

I got drunk, a sleep.
and wept on the dream.
a wild cherry blossoms.

ta say sưa ngả giấc nồng
lệ dâng giữa mộng  
nụ hồng đào hoa

 

Flutteringly,
floating in the breeze,
a single butterfly.

lung linh sắc
nhẹ làn đưa
một cánh bướm đơn độc đùa gió chao

 

Spring frost
dancing in the air
a shimmer of heat

sương xuân
đùa với gió cùng
chút hanh màu nắng vàng lung linh về

 

Ozaki Hosai
(1885 – 1926)

A white flower.
The spring is old days
And the dream is cold.

cành hoa trắng
ngày xuân qua
cùng cơn mộng cõi riêng xa lạnh chùng

 

Yosa Buson
(1716 – 1784)

The spring sea
Rising and falling
All day long.

biển xuân thì
cạn đầy vơi
rền vô thủy hát muôn đời diệu âm

 

The fading of spring.
The feeling of holding
Of the biwa.

xuân tàn nhịp bước chia phân
niềm đeo đẳng trĩu tay nâng
tỳ bà

 

Iida Dakotsu 
(1885 – 1962)

mountain-temple
gate in drifting cloud
spring equinox

ngôi sơn tự núi kề bên
cửa tam quan lặng mây bềnh
xuân phân

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020