SỐ 90 - THÁNG 4 NĂM 2021

Tranh duyên vẽ

Chim đỏ

đông sau lưng
          chim đứng chờ
duyên xuân mới
trổi mùa mơ
nụ mầm

Vũ Hoàng Thư

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021