SỐ 95 - THÁNG 7 NĂM 2022

thơ song ngữ
Nguyễn Thị Phương Trâm

the grains of sand

full stop
the full stops

grain
grain of sand
the grains of sand
I will count the grains of sand

I will
I will sit here
sit here and count

I will sit here and count the days I love

những hạt cát

là dấu chấm
những dấu chấm

hạt cát
hạt cát
những hạt cát
ta đếm những hạt cát

ta sẽ
ta sẽ ngồi đây
ngồi đây đếm

ta sẽ ngồi đây đếm những ngày ta yêu

(NTPT)

 

Half of my life

I've been in the role of a mother

you left

armed
with my heart

son?

Nửa cuộc đời này

mẹ đã đóng vai một người mẹ

con đi

hành trang con đem
là trái tim
mẹ ư?

(NTPT)

 

in the dark

there are pieces
small pieces of me
no one sees

wedged between the floorboards
spattered upon the peeling paint
who said I was a saint?

the blood congealed
beyond rancid
dry
oh my

the pieces of me you see
bits of integrity
a fading ego

(NTPT)

giấu bên trong

giấu bên trong
tôi li ti
hồn mảnh vụn
người thấy gì ở tôi

như ván chen
lớp sơn tồi
ai sẽ bảo thánh thần tôi mặc áo

máu đặc quánh
tanh lợm chao
khô khốc
lẫn lời tiếng gào bạc phụ

mảnh đời tôi người tưởng từ
những vẹn toàn thanh khiết như nguyên khai

ngờ đâu bản mục tàn phai

(Vũ Hoàng Thư phỏng dịch)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022